Světový den vody, její kvalitu můžeme částečně ovlivnit sami

Světový den vody si opět připomeneme v pondělí 22. března. Je to nejvýznamnější surovina, bez níž nejde žít. Na zhoršování kvality vody má přitom vliv mnoho faktorů, například vypouštění obsahu žump do přírody.

 Nejhorším, ale bohužel stále poměrně rozšířeným způsobem likvidace splašků, je jejich přímé vypouštění do povrchových či podzemních vod. Jde o jednoznačné porušování vodního zákona. Lidé, kteří vyvážejí obsah žumpy na pole, zahradu, do lesa, nebo dokonce přímo do vodního toku nejen zhoršují stav vody v krajině, ale vystavují se také riziku sankce,“ říká Ing. Eva Hajdová, odbornice skupiny SMOLO na odpadovou legislativu, s tím, že lidé by si měli službu likvidace odpadních vod objednat u firmy, která má k této činnosti příslušné oprávnění a předává splašky do čistírny odpadních vod, v níž jsou v souladu se zákonem vyčištěny.

Co ukládá novela vodního zákona

Každý, komu vznikají odpadní vody, je povinen s nimi nakládat v souladu se zákonem. Občané, jejichž nemovitosti nejsou napojeny na kanalizaci nebo nemají vlastní ČOV, musí od 1. ledna 2019 pravidelně vyvážet žumpu a doklady o likvidaci odpadních vod po dva roky uchovávat. Ukládá to novela vodního zákona, podle níž by obce a stát měly od ledna 2021 kontrolovat, zda občané tuto povinnost plní.

Podle dispečerů odpadové společnosti Smolo CZ si lidé začali být této povinnosti, jak i možného finančního postihu, vědomi. Přibývá objednávek na čerpání, odvoz a likvidaci fekálií z jímek, septiků, žump a domácích ČOV. Stále častěji poptávají službu domkaři, kteří si dříve likvidovali odpady „svépomocí“ nebo pomoci různých podnikavců.

Nečištěné odpadní vody jsou nebezpečné 

V odpadních vodách žije mnoho bakterií způsobujících nejrůznější nemoci, nejčastěji střevní potíže, a také různé druhy virů. Nečištěnými vodami se do životního prostředí dostává obrovská škála nejrůznějších chemických látek používaných pro úpravu nebo konzervaci potravin a také látek obsažených v čisticích prostředcích nebo lécích. Obsahují mimo jiné fosfor a dusík způsobující ve vodách nárůst sinic a řas.