Všeobecné obchodní podmínky společnosti SMOLO CZ, s.r.o.

znění VOP platných do 31.08.2024

znění VOP platných od 01.09.2024:

 

Obsah:

DEFINICE POJMŮ

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY, OBJEDNÁVKA

KVALITA A CENA VYUŽITELNÝCH ODPADŮ

CENY SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

VZÁJEMNÁ PRÁVA A POVINNOSTI

VLASTNICKÉ PRÁVO A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

UKONČENÍ SMLOUVY

OSTATNÍ UJEDNÁNÍTyto všeobecné obchodní podmínky v aktuálním znění (dále jen „VOP“) jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem, jejímž předmětem je poskytování sjednaných služeb v oblasti nakládání s odpady (dále jen „smlouva“), kdy upravují práva a povinnosti stran související s poskytováním těchto služeb. Těmito VOP se řídí též právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem založené i jiným způsobem (př. jednorázovou objednávkou), pokud není mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

DEFINICE POJMŮ

Ve smyslu smlouvy se pod níže uvedenými pojmy rozumí:

Zákon je zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je obchodní společnost SMOLO CZ, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedené Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9525, sídlem nám. Svobody 527, 739 61 Třinec-Lyžbice, identifikační číslo: 253 55 996. Zhotovitel může ve smluvním vztahu vystupovat dle okolností jako osoba oprávněná k převzetí odpadů ve smyslu ust. § 13 odst. 2 zákona a/nebo jako zprostředkovatel nakládání s odpady.

Objednatel je ve smyslu zákona původcem odpadu nebo vlastníkem odpadů, kterému zhotovitel poskytuje své služby dle smlouvy či jinak.

Emailová adresa objednatele je emailová adresa identifikující elektronickou poštovní schránku objednatele sloužící pro doručování dle smlouvy a těchto VOP uvedená objednatelem ve smlouvě či objednávce, případně jiná emailová adresa prokazatelně oznámená zhotoviteli pro účely doručování. V případě uvedení více emailových adres bude primárně užíván emailový kontakt pro věci smluvní.

Emailová adresa zhotovitele je emailová adresa identifikující elektronickou poštovní schránku zhotovitele sloužící pro doručování dle smlouvy a těchto VOP ve tvaru obchod@smolo.cz, případně jiná emailová adresa uvedená zhotovitelem ve smlouvě či prokazatelně oznámená objednateli pro účely doručování. 

Druh odpadu je typ a kategorie, do níž je odpad zařazen dle pravidel platného Katalogu odpadů a dle § 6 a § 7 zákona. 

Směsným komunálním odpadem se rozumí směsný (po vytřídění využitelných a nebezpečných složek) odpad z domácností, včetně odpadu vzniklého z činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, zejména papír a lepenka, sklo, kovy, plasty, biologický odpad, dřevo, textil, obaly, odpadní elektrická a elektronická zařízení, odpadní baterie a akumulátory, a objemný odpad, zejména matrace a nábytek, a dále směsný odpad a tříděný odpad z jiných zdrojů, pokud je co do povahy a složení podobný odpadu z domácností. 

Jiným odpadem se rozumí odpad kategorie „ostatní“ určený k využití nebo odstranění, vyjma směsného komunálního odpadu (např. papír, plasty, směsné obaly nebo i kuchyňský odpad). 

Využitelným odpadem se rozumí odpad získaný tříděným sběrem, který lze po úpravě nebo přímo recyklovat čí jinak materiálově nebo energeticky využít. 

Specifikovaným odpadem se rozumí jeden nebo všechny druhy odpadů sjednané ve smlouvě a zmiňované v jejím textu nebo přílohách a ostatních dokladech souvisejících se smlouvou. Jednotlivé druhy specifikovaného odpadu odpovídají svým zařazením odpadům dle Katalogu odpadů.

Odvozem (resp. svozem) odpadu se rozumí přeprava odpadu z místa určeného pro převzetí odpadu do místa dočasného uskladnění, odstranění nebo jiného využití určeného zhotovitelem.

Výkupem využitelných odpadů se rozumí sběr využitelného odpadu dodaného objednatelem za sjednanou cenu hrazenou zhotovitelem (dále jen „výkupní cena“).

Odběrem využitelných odpadů se rozumí sběr využitelného odpadu dodaného objednatelem spojený s úhradou objednatele za zajištění odběru využitelných odpadů zhotovitelem (dále jen „odběrová cena“).

Zpracováním odpadu se rozumí způsoby odstraňování odpadu dle přílohy č. 6 zákona (ukládání, úprava, spalování apod.) nebo způsoby využívání odpadu dle přílohy č. 5 zákona, včetně předchozí úpravy, pokud se nejedná o výkup využitelných odpadů nebo odběr využitelných odpadů.

Sběrnou nádobou se rozumí shromažďovací prostředek odpadů splňující podmínky platné legislativy (zejména speciální nádoby, kontejnery, obaly, jímky a nádrže).

Potřebami k nakládání s odpady se rozumí zejména sběrné nádoby, spotřební obalový materiál pro nakládání s odpady (např. pytle pro separaci) a jiné zboží nabízené zhotovitelem ke koupi.

Související službou se rozumí další zhotovitelem poskytovaná služba, zejména přímo v určené provozovně objednatele či jiném dohodnutém místě, např. třídění odpadu (J/1), úprava odpadu (J/2), organizační a dispečerské činnosti (J/3), řešení reklamací (J/4) anebo jiné výslovně oběma stranami sjednané služby uvedené ve smlouvě.   

Stanovištěm se rozumí místo určené pro převzetí odpadu, tj. místo převzetí odpadu sjednané smlouvou.

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Předmět plnění smlouvy je tvořen dílčími službami v oblasti nakládání s odpady, které si smluvní strany sjednaly ve smlouvě dle níže uvedeného členění: 

A Odvoz odpadu

Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele pravidelný a nepravidelný odvoz odpadu z určeného stanoviště do místa určeného zhotovitelem. 

B Svoz směsného komunálního odpadu z obcí

Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele pravidelný a nepravidelný svoz směsného komunálního odpadu z domácností, jenž je nevhodný k dalšímu využití, a to z určeného stanoviště do zařízení k nakládání s odpady určeného zhotovitelem.

C Svoz směsného komunálního odpadu od podnikajících subjektů

Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele pravidelný a nepravidelný svoz směsného komunálního odpadu vzniklého při činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, jenž je nevhodný k dalšímu využití, a to z určeného stanoviště do zařízení k nakládání s odpady určeného zhotovitelem.

D Svoz jiného odpadu

Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele pravidelný a nepravidelný svoz jiného odpadu, a to z určeného stanoviště do místa určeného zhotovitelem. 

E Výkup využitelných odpadů či odběr využitelných odpadů

Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele výkup využitelných odpadů a/nebo odběr využitelných odpadů. Stanoví-li tak smlouva, zahrnuje služba výkupu využitelných odpadů a/nebo odběru využitelných odpadů též přepravu využitelných odpadů zhotovitelem z určeného stanoviště do místa dočasného uskladnění nebo jiného využití určeného zhotovitelem, přičemž cena takové přepravy bude sjednána smlouvou; v opačném případě je za dodání využitelných odpadů zhotoviteli odpovědný na své náklady objednatel. 

F Zpracování odpadu

Zhotovitel se zavazuje převzít odpad nebo zajistit převzetí odpadu od objednatele za účelem zajištění zpracování odpadu. Stanoví-li tak smlouva, zahrnuje služba zpracování odpadu též přepravu odpadu zhotovitelem z určeného stanoviště do místa určeného zhotovitelem, přičemž cena takové přepravy bude sjednána smlouvou; v opačném případě je za dodání odpadu k zpracování odpadu zhotoviteli odpovědný na své náklady objednatel. 

G Evidence a ohlašování odpadů

Zhotovitel se zavazuje vést pro objednatele průběžnou evidenci odpadů a/nebo zpracovat roční hlášení o produkci a nakládání s odpady v rozsahu platných právních předpisů a dle podmínek dohodnutých ve smlouvě. 

H Poskytování sběrných nádob

Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout do pronájmu nebo k výpůjčce či jiné formy užívání sběrné nádoby, jež budou umístěny na místě určeném smlouvou. 

I Doplňkový prodej potřeb k nakládání s odpady

Ve sjednaných případech se zhotovitel zavazuje prodat objednateli potřeby k nakládání s odpady. 

J Související služby

Zhotovitel se zavazuje zajistit svými pracovníky ve sjednaném rozsahu dohodnuté činnosti spadající do souvisejících služeb. 

K Zprostředkování nakládání s odpady

Zhotovitel se jako zprostředkovatel zavazuje zajistit jménem objednatele jako původce odpadu předání odpadu do zařízení určeného pro nakládání s odpady, se kterým má nebo bude mít v okamžiku předání odpadu do zařízení zhotovitel uzavřenu smlouvu, jejímž předmětem je přijetí odpadu do zařízení.

UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY, OBJEDNÁVKA

Zhotovitel poskytuje své služby zpravidla na základě písemné smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem, vymezující mimo jiné rozsah poskytovaných služeb, včetně doby trvání takového závazku zhotovitele. Smlouva může být uzavřena rovněž s využitím elektronických prostředků, bude-li opatřena elektronickým podpisem oprávněné osoby ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů a ve spojení s nařízením EU č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a zrušení směrnice 1999/93/ES.

Smluvní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem může vzniknout též na základě jednorázové objednávky, zejm. v návaznosti na obdrženou poptávku objednatele doručenou elektronickou formou na e-mailovou adresu zhotovitele, v níž objednatel uvede alespoň své identifikační údaje (vč. emailové adresy objednatele) a druh jím poptávaných služeb poskytovaných zhotovitelem, včetně dalších případných požadavků objednatele na jím poptávanou službu. Na základě obdržené poptávky objednatele zhotovitel tuto poptávku upraví do formy odpovídající jeho vzorovému formuláři objednávky a vypracuje též cenovou nabídku poptávané služby, příp. doplní další chybějící náležitosti objednávky, kterou následně zašle zpět objednateli, případně upřesní s objednatelem potřebné údaje uvedené v objednávce; současně zhotovitel objednateli zašle aktuální znění VOP. Zhotovitel též může objednateli namísto postupu dle předchozí věty zaslat návrh písemné smlouvy na poskytnutí dané služby, a to mj. v případě, jde-li o službu, kterou zhotovitel na základě jednorázové objednávky neposkytuje. V ostatním se na smluvní vztah založený jednorázovou objednávkou aplikují ostatní ustanovení VOP.

Zhotovitelem vypracovaná objednávka, případně zaslaný návrh písemné smlouvy se po jeho doručení objednateli považuje za návrh zhotovitele na uzavření smlouvy o poskytnutí požadované služby dle zhotovitelem navržených podmínek. Objednatel není oprávněn jednostranně změnit jakékoli náležitosti uvedené v návrhu na uzavření smlouvy oproti verzi zaslané zhotovitelem dle předchozí věty tohoto ustanovení či k tomuto činit jakékoli dodatky, výhrady nebo jiné úpravy, které zhotovitel výslovně neodsouhlasí, jinak zhotovitel není návrhem na uzavření smlouvy jakkoli vázán.

Nevyplývá-li z návrhu na uzavření smlouvy jinak, lhůta pro přijetí návrhu na uzavření smlouvy ze strany objednatele činí 10 dnů od jejího doručení objednateli. Smlouva je uzavřena, jakmile objednatel přijme nabídku na její uzavření. Přijetí nabídky s dodatkem, výhradou nebo jinou změnou není přijetím nabídky. Objednatel není oprávněn připojit k nabídce své vlastní obchodní podmínky či na tyto jakkoli odkazovat, když zhotovitel poskytuje své služby vždy pouze na základě svých VOP; takový odkaz ze strany objednatele je pak neúčinný a uvedené obchodní podmínky objednatele se na uzavřený smluvní vztah nepoužijí. Objednatel je při výběru služby vázán nabídkou zhotovitele a nemůže se od ní odchýlit.

Uzavřením smlouvy objednatel stvrzuje, že se s těmito VOP předem seznámil a že s nimi souhlasí. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. Případná odchylná ustanovení od těchto VOP je možné sjednat v textu smlouvy, případná odchylná ustanovení obsažená v textu smlouvy mají před ustanoveními VOP přednost.

Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, nabývá tato platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Není-li datum zahájení poskytování služby ze strany zhotovitele výslovně stranami ve smlouvě sjednáno, bude s plněním započato ve smyslu ustanovení smlouvy, resp. těchto VOP po nabytí účinnosti smlouvy; uvedené pak neplatí u služeb poskytovaných na základě výzvy objednatele (zejm. služby uvedené v článku II. pod písm. A, E a F a J), kde je předpokladem pro poskytnutí služby ze strany zhotovitele učinění této výzvy, kterou může objednatel učinit nejdříve dnem následujícím po dni uzavření smlouvy; od uvedeného data doručení výzvy zhotoviteli pak běží lhůty sjednané pro plnění závazků zhotovitele podle smlouvy.

Veškerá prezentace zhotovitelem poskytovaných služeb je informativního charakteru, není nabídkou na uzavření smlouvy a zhotovitel není povinen uzavřít smlouvu ohledně poskytovaných služeb s každým zájemcem.

KVALITA A CENA VYUŽITELNÝCH ODPADŮ

Využitelný odpad musí splňovat požadavky na kvalitu daného konkrétního typu odpadu, a to též vzhledem k situaci na trhu využitelných odpadů; uvedené ustanovení platí jak pro využitelný odpad určený k výkupu využitelných odpadů, tak pro využitelný odpad určený k odběru využitelných odpadů. V případě pochybností se požadavky na kvalitu využitelných odpadů budou u všech druhů využitelných odpadů řídit též zněním ČSN EN pro jednotlivé druhy využitelných odpadů. Za splnění kvalitativních podmínek využitelných odpadů odpovídá objednatel.

Při nedodržení kvalitativních podmínek využitelného odpadu má zhotovitel s ohledem na jeho zhoršenou kvalitu právo odpovídajícím způsobem a dle konkrétních okolností:

(i) v případě, že se jedná o výkup využitelných odpadů, jednostranně snížit výkupní cenu, popř. tento využitelný odpad převzít nikoli v rámci sjednaného výkupu využitelných odpadů za původní či sníženou výkupní cenu, ale ve formě odběru využitelných odpadů s tím souvisejícím vznikem závazku objednatele k úhradě odběrové ceny za tento využitelný odpad;

(ii) v případě, že se jedná o odběr využitelných odpadů, jednostranně zvýšit odběrovou cenu;

o uvedené skutečnosti se zhotovitel zavazuje objednatele bez zbytečného odkladu informovat formou oznámení na emailovou adresu objednatele. Uvedený postup zhotovitele v důsledku nedodržení kvalitativních podmínek využitelného odpadu se nepovažuje za jednostrannou změnu ceny, pro kterou by objednateli vzniklo právo tuto smlouvu vypovědět.

Vzhledem k častým změnám situace na trhu využitelných odpadů je zhotovitel oprávněn v závislosti na vývoji cen na trhu využitelných odpadů (druhotných surovin) jednostranně změnit cenu za využitelné odpady, a to v přiměřeném rozsahu odpovídajícím rozsahu vývoje těchto cen. Změna ceny dle předchozí věty může mít podobu zvýšení či snížení výkupní ceny a/nebo zvýšení či snížení odběrové ceny. Změna ceny využitelných odpadů nabývá účinnosti 16. (šestnáctým) kalendářním dnem následujícím po odeslání příslušného oznámení o změně ceny využitelných odpadů objednateli na emailovou adresu objednatele.

Ustanovení předchozího odstavce se obdobně aplikuje též v tom smyslu, že dojde-li na trhu využitelných odpadů (druhotných surovin) k změně poměrů tak zásadní, že bude mít za následek faktické otočení cenového trhu využitelných odpadů v podobě, že za využitelný odpad podléhající dříve výkupu bude odpovídat v důsledku vývoje trhu cena záporná a/nebo naopak bude-li v důsledku vývoje cen za využitelné odpady podléhající dříve odběru odpovídat v důsledku vývoje trhu cena kladná, je zhotovitel oprávněn jednostranně změnit výkupní cenu na odběrovou cenu a opačně odběrovou cenu na výkupní cenu, a to v přiměřeném rozsahu odpovídajícím rozsahu vývoje těchto cen. Změna ceny dle předchozí věty nabývá účinnosti 16. (šestnáctým) kalendářním dnem následujícím po odeslání příslušného oznámení o změně ceny využitelných odpadů objednateli na emailovou adresu objednatele.

Objednatel má právo změnu ceny využitelných odpadů kvůli změně situace na trhu využitelných odpadů dle článku IV., odst. 3 nebo 4 VOP odmítnout a z tohoto důvodu uzavřenou smlouvu písemně vypovědět, avšak pouze v rozsahu služeb specifikovaných výše v článku II. pod písm. E týkajících se využitelných odpadů, v rámci nichž dochází k této změně ceny, a současně pouze v rozsahu těch využitelných odpadů, u nichž dochází dle oznámení zhotovitele k takové změně jejich ceny. V takovém případě je objednatel povinen oznámení o výpovědi smlouvy v rozsahu služeb specifikovaných výše v článku II. pod písm. E, v rámci nichž dochází ke  změně ceny, a v rozsahu těch využitelných odpadů, u nichž dle oznámení zhotovitele dochází k takové změně jejich ceny, a u nichž objednatel s takovou změnou nesouhlasí, zhotoviteli doručit nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení oznámení o změně ceny těchto využitelných odpadů. Výpovědní doba v tom případě činí 1 (jeden) kalendářní měsíc, přičemž běh výpovědní doby se řídí dle článku VIII., odst. 1 VOP. Nevyužije-li objednatel toto právo, právo na dílčí vypovězení smlouvy ve smyslu tohoto odstavce zaniká a objednatel je novými cenami bezvýhradně vázán. Řádnou a včasnou výpovědí objednatele dle tohoto odstavce není nijak dotčena platnost a závaznost smlouvy ve vztahu k ostatním poskytovaným službám a ve vztahu k službám specifikovaným výše v článku II. pod písm. E, v rámci nichž nedochází k této změně ceny  či ohledně nichž nebyla dána oprávněná výpověď (tj. mimo vypovězených služeb specifikovaných výše v článku II. pod písm. E ve vztahu k využitelným odpadům, u nichž dle oznámení zhotovitele dochází k takové změně jejich ceny).

Objednatel je povinen dokladovat kvalitu každého druhu odpadu písemnými informacemi o předávaném odpadu nebo základním popisem odpadu dle platné legislativy.

U využitelných odpadů je vždy objednatel povinen předem předat reprezentativní vzorek zhotoviteli, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak.

CENY SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu za účtovací období účtovanou objednateli tvoří součet sjednaných cen jednotlivých poskytnutých služeb v účtovacím období; v případě cen sjednaných podle množstevní jednotky bude cena za poskytnutí takové služby vypočtena jako násobek aktuálních jednotkových cen (dohodnutých ve smlouvě či v aktuální výši, došlo-li po uzavření smlouvy k jejich změně postupem dle těchto VOP) a množství odpadu, s nímž bylo podle smlouvy při poskytnutí dané služby nakládáno.

Cena účtovaná objednateli bude zhotovitelem navýšena o částky, které je zhotovitel povinen dle obecně závazných předpisů k ceně připočíst či zaplatit v přímé souvislosti s poskytováním služeb (zejména daně a poplatky). Zhotovitel je plátcem daně z přidané hodnoty. Veškeré ceny účtované zhotovitelem jsou uváděny bez daně z přidané hodnoty, která bude účtována ve výši stanovené příslušným právním předpisem. V případě, že z jakéhokoli důvodu zhotovitel přestane být plátcem daně z přidané hodnoty, platí, že v takovém případě se k veškerým cenám nevztahuje daň z přidané hodnoty a tyto se zvyšují o tolik procentních bodů, kolik činí základní sazba daně z přidané hodnoty.

Vyúčtování poskytnutých služeb je zhotovitel povinen provádět dle ujednání obsaženého ve smlouvě:

měsíčně – vystavením daňového dokladu (faktury nebo výzvy k fakturaci) za služby poskytnuté v uplynulém účtovacím období, a to nejpozději do 15. (patnáctého) dne následujícího kalendářního měsíce, nebo

po poskytnutí služby – vystavením daňového dokladu (faktury) do 15 (patnácti) dnů ode dne, kdy byla služba poskytnuta, nebo

pololetně – předem – vystavením daňového dokladu (faktury) jednou za kalendářní pololetí, zpravidla nejpozději do konce prvního měsíce daného pololetí, nebo

čtvrtletně – předem – vystavením daňového dokladu (faktury) jednou za kalendářní čtvrtletí, zpravidla nejpozději do konce prvního měsíce daného čtvrtletí, nebo

ročně – předem – vystavením daňového dokladu (faktury) jednou za kalendářní rok, zpravidla nejpozději do konce prvního měsíce daného roku.

Vyúčtování poskytnutých služeb bude zhotovitelem prováděno elektronicky, včetně elektronického vystavení příslušného daňového dokladu. V souladu s ustanovením § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, objednatel souhlasí se zasíláním faktur v elektronické podobě ve formátu pdf (portable document format), a to na emailovou adresu objednatele, ledaže objednatel pro účely zasílání daňových dokladů prokazatelně požádá o jejich zasílání na jinou emailovou adresu určenou pro tyto účely. Ustanovení předchozí věty o elektronickém doručování se obdobně uplatní též na doručování jiných daňových či účetních dokumentů (vč. též opravných daňových dokladů).

Na výslovnou žádost objednatele zašle zhotovitel objednateli příslušný daňový doklad v písemné podobě poštovní cestou, a to proti úhradě administrativních nákladů spojených se zasláním příslušného daňového dokladu poštovní cestou v paušální částce 50,- Kč (padesát korun českých) za každý takto zaslaný daňový doklad, které se objednatel zavazuje na výzvu zhotovitele uhradit.

Ceny za doplňkový prodej potřeb k nakládání s odpady, nejsou-li sjednány ve smlouvě, se řídí aktuálním ceníkem uvedeným na internetových stránkách zhotovitele (www.smolo.cz) ke dni učinění jejich objednávky.

V případě služby výkupu využitelných odpadů bude výkupní cena ze strany zhotovitele uhrazena na základě faktury objednatele, kterou objednatel vystaví na základě výzvy zhotovitele zaslané na emailovou adresu objednatele; účtovací období určí zhotovitel obdobně dle článku V., odst. 3 VOP. Výzva zhotovitele dle předchozí věty bude obsahovat vždy celkové množství a přehled využitelných odpadů, s nimiž bylo podle smlouvy při poskytnutí služby výkupu využitelných odpadů v účtovacím období sjednaným způsobem naloženo a aktuálních jednotkových výkupních cen (dohodnutých ve smlouvě či v aktuální výši, došlo-li po uzavření smlouvy k jejich změně postupem dle těchto VOP) těchto jednotlivých využitelných odpadů; cena za účtovací období účtovaná zhotoviteli za poskytnutí služby výkupu využitelných odpadů bude vypočtena jako násobek aktuálních jednotkových cen a množství daného využitelného odpadu, s nímž bylo podle smlouvy při poskytnutí dané služby nakládáno. Doba splatnosti faktur vystavených objednatelem bude stejná jako sjednaná splatnost cen poskytovaných služeb účtovaných zhotovitelem.

Zhotovitel je oprávněn jednostranně zvýšit jednotlivé ceny sjednané ve smlouvě s objednatelem v následujících případech:

v případě zvýšení zákonné sazby DPH, a to ke dni účinnosti této změny;

v případě změny právních předpisů majících za následek prokazatelné zvýšení cen či nákladů při poskytování služeb dle smlouvy, včetně navýšení nákladů na zaměstnance př. v důsledku zvýšení minimální mzdy (např. v případě navýšení poplatku za ukládání odpadů uvedeného v příloze č. 6 zákona dojde ke dni takové změny k odpovídajícímu navýšení ceny poskytovaných služeb, jež jsou touto změny dotčeny), a to ke dni účinnosti této změny;

s ohledem na růst indexu spotřebitelských cen, a to na základě míry inflace (vyjádřené přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 kalendářních měsíců proti průměru předchozích 12 kalendářních měsíců) vyhlášené Českým statistickým úřadem nebo jiným příslušným státním orgánem, a to každoročně vždy za období předcházejících 12 kalendářních měsíců. V případě, že meziměsíční růst indexu spotřebitelských cen zveřejněný Českým statistickým úřadem nebo jiným příslušným státním orgánem dosáhne nebo přesáhne v konkrétním kalendářním měsíci 1 %, je zhotovitel oprávněn zvýšit po uplynutí tohoto měsíce jednotlivé ceny o částku odpovídající výši nárůstu indexu spotřebitelských cen v daném kalendářním měsíci. Pokud dojde k poklesu indexu spotřebitelských cen, ceny se nesnižují.

V případě zvýšení ceny dle článku V. odst. 8, bodu a) a b) výše není zhotovitel povinen uvedenou skutečnost předem objednateli oznamovat a je oprávněn cenu o příslušnou částku navýšit přímo v příslušném daňovém dokladu vystaveném po nabytí účinnosti změn dle odkazovaných ustanovení (a též v následujících daňových dokladech). Uvedením upravené výše ceny na příslušném daňovém dokladu dle předchozí věty, jenž bude odeslán objednateli, bude případná oznamovací povinnost zhotovitele řádně splněna.

Oznámení o zvýšení ceny dle článku V. odst. 8, bodu c) výše nabývá účinnosti prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni odeslání příslušného oznámení zhotovitele o navýšení sjednaných cen o vyhlášenou míru inflace. Oznámení dle tohoto ustanovení je možné též spojit s příslušným daňovým dokladem vystaveným zhotovitelem za účtovací období bezprostředně předcházející kalendářnímu měsíci, od něhož bude cena o míru inflace navýšena, a to uvedením tohoto oznámení na příslušném daňovém dokladu, čímž bude oznamovací povinnost zhotovitele řádně splněna.

Zhotovitel je dále s přihlédnutím k častým změnám situace na trhu nakládání s odpady a k možným nutným potřebám změny sjednaných cen vyvolaným změnami právního a podnikatelského prostředí, oprávněn navrhnout objednateli změnu sjednaných cen poskytovaných služeb, a to v závislosti na (i) podmínkách na trhu nakládání s odpady, včetně vývoje cen na trhu využitelných odpadů a nakládání s jinými odpady (ii) změnách právních předpisů, (iii) vývoji cen na trhu komodit a surovin souvisejících s poskytováním služeb (př. ropa) a trhu zaměstnanosti, (iv) změnách cen dodavatelů zhotovitele v souvislosti s poskytováním služeb pro objednatele. Návrh takové změny sjednaných cen bude zhotovitelem objednateli zaslán na emailovou adresu objednatele nejméně 15 (patnáct) kalendářních dnů před nabytím účinnosti změny cen poskytovaných služeb. Objednatel má právo změněné ceny odmítnout a z tohoto důvodu uzavřenou smlouvu písemně vypovědět, avšak pouze v rozsahu té služby, v rámci níž dochází k jednostranné změně ceny, a současně pouze v rozsahu těch odpadů, u nichž dochází dle oznámení zhotovitele k takové změně jejich ceny. V takovém případě je objednatel povinen oznámení o výpovědi smlouvy v rozsahu té služby, v rámci níž dochází ke  změně ceny, a v rozsahu těch odpadů, u nichž dle oznámení zhotovitele dochází k takové změně jejich ceny, u nichž objednatel s takovou změnou nesouhlasí, zhotoviteli doručit nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu změny sjednaných cen poskytovaných služeb. Výpovědní doba v tom případě činí 1 (jeden) kalendářní měsíc, přičemž běh výpovědní doby se řídí dle článku VIII., odst. 1 VOP. Nevyužije-li objednatel toto právo, právo na dílčí vypovězení smlouvy ve smyslu tohoto odstavce zaniká a objednatel je novými cenami bezvýhradně vázán. Řádnou a včasnou výpovědí objednatele dle tohoto odstavce není nijak dotčena platnost a závaznost smlouvy ve vztahu k ostatním poskytovaným službám, v rámci nichž nedochází k této změně ceny či ohledně nichž nebyla dána oprávněná výpověď.

Ustanovení předchozího odstavce o právu objednatele odmítnout změnu ceny včasným vypovězením smlouvy se obdobně užije v případě změny cen zhotovitelem dle článku V., odst. 8 VOP, ledaže změna ceny byla vyvolána okolnostmi, které zhotovitel nemohl nijak ovlivnit (např. majícími původ v právních předpisech).

Objednatel má právo uplatnit výhrady k fakturaci formou rozporování obdržené faktury - daňového dokladu, pokud tato neobsahuje náležitosti předepsané právními předpisy či je-li vystavena v rozporu se smlouvou. Výhrady k fakturaci je objednatel povinen u zhotovitele uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů od data doručení faktury, jinak jeho právo na rozporování faktury zaniká a má se za to, že objednatel fakturu bez výhrad uznává.

Uhradí-li objednatel bez sdělení výhrad nově stanovenou výši ceny poskytovaných služeb upravenou jednostranně ze strany zhotovitele postupem podle těchto VOP, platí, že se změnou ceny souhlasí. Ustanovení předchozí věty se obdobně uplatní v případě jednostranné změny cen využitelných odpadů dle článku IV., odst. 2, 3 a 4 VOP.

Není-li smlouvou výslovně sjednána splatnost cen poskytovaných služeb, činí splatnost jednotlivých faktur 14 (čtrnáct) kalendářních dní ode dne vystavení předmětné faktury. Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, budou peněžité závazky podle smlouvy hrazeny bezhotovostním převodem na bankovní účet příslušné smluvní strany uvedený v příslušném daňovém dokladu.

V případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého dluhu je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý byť započatý den prodlení.

Zhotovitel je dále oprávněn účtovat objednateli administrativní náklady spojené se zasláním upomínky objednateli formou doporučeného dopisu v případě prodlení objednatele s úhradou jeho dluhů podle smlouvy, přičemž výše těchto administrativních nákladů se pro tento účel stanoví v paušální částce 100,- Kč (jedno sto korun českých) za každou takto zaslanou upomínku. 

V případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého dluhu delším než 15 (patnáct) kalendářních dní je zhotovitel oprávněn omezit či přerušit plnění svých závazků ze smlouvy až do doby, než bude dlužná částka včetně příslušenství a případných smluvních pokut zaplacena; do té doby není zhotovitel s plněním svých závazků ze smlouvy v prodlení a nenese jakoukoli odpovědnost za omezení či přerušení plnění smlouvy či za skutečnosti nastalé v důsledku takového omezení či přerušení plnění smlouvy, výslovně pak též ne za jakoukoli škodu vzniklou objednateli v důsledku či v době omezení či přerušení plnění smlouvy či škodu, které se při řádném plnění smlouvy dle smlouvy dalo zřejmě zabránit. Omezení či přerušení plnění smlouvy nezbavuje objednatele povinnosti splnit veškeré jeho povinnosti ze smlouvy.

Pokud bude objednatelem smíchán nebezpečný odpad s ostatními druhy odpadu, bude pro účely stanovení ceny za služby spojené s nakládáním s tímto odpadem všechen tento odpad považován za nebezpečný.

VZÁJEMNÁ PRÁVA A POVINNOSTI 

Zhotovitel je povinen:

a) Převzít či zajistiti převzetí specifikovaného odpadu odpad na základě uplatněného požadavku od objednatele (vč. telefonicky, emailovou formou) za účelem nakládání s ním dle ujednání stran, jinak způsobem určeným zhotovitelem, pokud specifikovaný odpad vyhovuje podmínkám stanoveným zákonem nebo smlouvou.

b) Převzít či zajistiti převzetí specifikovaný odpad ve lhůtě sjednané s objednatelem, jinak v obvyklých případech do 3 (tří) pracovních dnů.

c) Informovat včas objednatele o okolnostech, které z provozních, klimatických nebo jiných důvodů dočasně brání převzetí odpadů dle uzavřené smlouvy nebo nebude-li technicky možné zajistit převzetí odpadů ve sjednané, popř. výše uvedené lhůtě a dohodnout náhradní termín pro převzetí odpadů.

d) V případě poskytnutí služby dle článku II. písm. H specifikované výše zajistit opravu nebo výměnu nefunkčních sběrných nádob poskytnutých objednateli do 7 (sedmi) pracovních dnů ode dne zjištění vady zhotovitelem, nebo písemného nahlášení závady objednatelem; tím není dotčena odpovědnost objednatele z titulu vad či způsobené škody vůči zhotoviteli.

e) Vyhotovit roční hlášení o odpadech ve standardu ISPOP a v objednatelem zvolené variantě (basic, standard, comfort), pokud má objednatel tuto službu v rámci poskytovaných služeb podle článku II. písm. G sjednánu.

Při poskytování služeb specifikovaných výše v článku II. pod písm. B, C a D je zhotovitel dále povinen:

a) Zajišťovat na vlastní náklady a nebezpečí služby v oblasti svozu a navazujících činností při nakládání se směsným komunálním odpadem či jiným odpadem za podmínek dohodnutých ve smlouvě.

b) Odstranit znečištění komunikace, k němuž došlo při vyprazdňování sběrných nádob v rámci svozu.

c) Přistavit prázdnou sběrnou nádobu vždy na její původní stanoviště, nebrání-li tomu překážka způsobená objednatelem či vzniklá nezávisle na vůli zhotovitele.

d) Odstranit odpady v místě stanoviště, které v důsledku přeplnění sběrných nádob nebylo možno do nádob uložit. V případě opakovaného přeplnění sběrných nádob se objednatel zavazuje na výzvu zhotovitele uzavřít dodatek ke smlouvě, v němž budou odpovídajícím způsobem upraveny smluvní podmínky tak, aby k přeplňování sběrných nádob nedocházelo, přičemž v případě porušení této povinnosti ze strany objednatele je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy.

e) Provést svoz odpadu v termínu dohodnutém ve smlouvě; pokud ze závažných důvodů nebylo možné svoz odpadu provést ve sjednaném termínu, pak v nejbližším možném termínu.

Zhotovitel je oprávněn:

a) Pověřit poskytnutím služby i třetí osobu.

b) V případě, že službu není možné v jednotlivém případě poskytnout z důvodů zaviněných ze strany objednatele, jednostranně navýšit cenu za nakládání s odpady, a to až o 60 % dohodnuté ceny.

c) Změnit dohodnutý termín (nepravidelného) odvozu odpadu, je však povinen o této změně objednatele předem informovat.

d) zajistit vážení odpadu na určených vážních zařízení zhotovitele, případně jiným způsobem určeným zhotovitelem.

e) Odmítnout převzetí odpadu, který zjevně svými vlastnostmi neodpovídá uvedenému kódu druhu odpadu dle Katalogu odpadů. Toto právo zhotovitel uplatní prostřednictvím řidiče vozidla jako své zmocněné osoby v okamžiku přejímky odpadu.

f) Odmítnout převzetí odpadu v případě jiného porušení povinnosti objednatele, které brání řádnému převzetí odpadu.

g) Ve výjimečných případech odmítnout převzetí odpadu z provozních, klimatických či technických důvodů na straně zařízení pro nakládání s odpady, jež dočasně brání převzetí odpadů, výslovně pak v případě zařízení spalovny nebezpečných odpadů nacházející se v Moravskoslezském kraji, a to po dobu její technické odstávky či přerušení jejího provozu. V případě uvedeném v předchozí větě se zhotovitel zavazuje objednatele o uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat formou oznámení na emailovou adresu objednatele. Splní-li zhotovitel svou informační povinnost dle předchozí věty, nenese odpovědnost za případné důsledky spojené s nepřevzetím odpadu z uvedeného důvodu. V případě zájmu objednatele o zajištění převzetí odpadu i přes překážku uvedenou v tomto ustanovení mohou smluvní strany sjednat alternativu v podobě zajištění převzetí odpadu a jeho předání v zařízení pro nakládání s odpady ve vzdálenějším místě mimo region oproti úhradě ze strany objednatele zvýšených nákladů zhotovitele s tím spojených.

V případě, že nesplnění odvozu/svozu zaviní objednatel, dohodnou obě strany náhradní termín svozu. Zhotovitel je v tomto případě oprávněn požadovat po objednateli zvýšené náklady na odvoz/svoz odpadů. 

Objednatel je povinen:

a) Předávat zhotoviteli svůj vyprodukovaný odpad, který svými vlastnostmi odpovídá oznámenému odpadu, případně informovat zhotovitele o změně původně uvedených vlastností odpadů.

b) Připravit odpady tak, aby ve stanoveném termínu a na stanoveném místě byly způsobilé k odvozu. Odpady kategorie „nebezpečné“ musí být připraveny k převzetí způsobem vylučujícím poškození životního prostředí (např. zabaleny v odpovídajících obalech apod.) a musí být označeny etiketou s údaji dle platné odpadové legislativy. Objednatel dohodne se zhotovitelem typ a dodávku obalů tak, aby při jejich přepravě byly dodrženy podmínky ADR.

c) Ke každé zásilce odpadu kategorie „nebezpečný“ přiložit vyplněný ohlašovací list pro přepravu nebezpečného odpadu a identifikační list nebezpečného odpadu, pokud odpad přepravuje objednatel. U každé zásilky odpadu kategorie „ostatní“ potvrdit doklad o předání a převzetí odpadu.

d) Zajistit právo zhotovitele účastnit se odběru vzorku odpadu.

e) Poskytnout k umístění sběrné nádoby na odpad vhodné místo s dostatečně zpevněnou příjezdovou komunikací.

Pečovat o poskytnutou sběrnou nádobu s péčí řádného hospodáře; škodu způsobenou poškozením či ztrátou nádoby se objednatel zavazuje zhotoviteli bez zbytečného odkladu uhradit. Objednatel se dále zavazuje, že s poskytnutými sběrnými nádobami neumožní jakkoliv nakládat třetí osobě / osobám bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele; v případě porušení této povinnosti se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 6.000,- Kč (šest tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení této povinnosti ve vztahu k jedné sběrné nádobě.

Zajistit, případně umožnit bezpečné naložení odpadu, není-li dohodnuto jinak.

Ukládat do jedné sběrné nádoby jen jeden druh odpadu, není-li dohodnuto jinak.

i) V případě ukončení smluvního vztahu z podnětu objednatele odkoupit od zhotovitele za obvyklou hodnotu zvýšenou o 10 % sběrné nádoby, které byly zhotovitelem pořízeny na žádost objednatele.

j) Jde-li o služby specifikované v článku II. pod písm. B a C, ukládat do sběrných nádob dle okolností pouze směsný komunální odpad nevhodný k dalšímu využití.

k) Jde-li o služby specifikované v článku II. pod písm. B, C a D, respektovat zákaz ukládat do sběrných nádob velkorozměrové odpady, nebezpečné odpady, žhavý popel, kapaliny, žíraviny, výbušné, zápalné a lehce vznětlivé látky, živočišné tkáně, zeminu, kamenivo, stavební suť a materiály ohrožující zdraví nebo bezpečnost lidí manipulujících se sběrnými nádobami.

l) Umožnit zhotoviteli volný přístup k sběrným nádobám, zajistit sjízdnost příjezdové komunikace ve sjednaných termínech a možnost běžné a bezpečné manipulace se sběrnými nádobami.

m) zajistit pouze povolené zaplnění sběrných nádob, přičemž v případě, že objednatel i přes výzvu zhotovitele pokračuje v přeplňování nádob, si je vědom skutečnosti, že je zhotovitel povinen objednateli odvážet pouze množství odpadu dohodnuté ve smlouvě a nenese jakoukoliv odpovědnost za nepořádek v okolí sběrných nádob.

n) Pokud zjistí, že odvoz odpadu nebyl ve sjednané době proveden, oznámit tuto skutečnost zhotoviteli nejpozději do 15,00 hodin následujícího pracovního dne, jinak se má za to, že lhůta k odvozu byla dodržena.

o) Veškeré případné nároky vůči zhotoviteli uplatňovat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů od jejich vzniku, s rizikem neuznání nároků zhotovitelem v případě nedodržení uvedené lhůty.

p) v případě sjednané služby ročního hlášení o odpadech do ISPOP specifikované v článku II. pod písm. G, předat dle pokynů zhotovitele úplné a pravdivé podklady pro roční hlášení, pokud objednatel předával v ohlašovaném roce odpady kromě zhotovitele ještě jiným oprávněným osobám. V případě varianty basic a standard pak odpovídá za dodržení zákonného termínu pro odeslání hlášení do ISPOP objednatel.

q) V případě, kdy z důvodu spočívajícího na straně objednatele nebude možné realizovat převzetí odpadu zhotovitelem, aniž by zhotovitelem byla porušena smlouva, nahradit zhotoviteli náklady spojené s marnou jízdou a další s tím spojené vícenáklady (náklady na zaměstnance, promeškaný čas).

r) Předem ohlašovat elektronicky (v SEPNO) každou přepravu nebezpečných odpadů, pokud si objednatel zajišťuje přepravu nebezpečného odpadu sám anebo pokud zhotovitel nemůže realizovat sběr a převzetí nebezpečného odpadu svým mobilním zařízením a pokud se objednatel předem nedomluví se zhotovitelem na vzájemné spolupráci. 

V případě porušení některé povinnosti objednatele uvedené výše v odstavci čtvrtém tohoto článku se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (tři tisíce korun českých) za každé jednotlivé zjištěné porušení povinnosti objednatele uvedené výše v bodech a) až q), ledaže je dané porušení již sankcionováno samostatně pro ten případ sjednanou smluvní pokutou.

Objednatel je oprávněn:

a) Ukládat více druhů odpadů do jedné sběrné nádoby jen za těchto podmínek:

- má-li objednatel souhlas orgánu státní správy k netříděnému shromažďování odpadů, nebo

- jsou-li jednotlivé druhy odpadů uloženy v označených a nepropustných obalech (např. v PE pytlích, sudech apod.), aby nedocházelo ke vzájemnému mísení těchto odpadů.

b) Provádět kontroly plnění předmětu smlouvy, a to na kterémkoli stanovišti, nebo při plnění kterékoli služby při nakládání s odpady.

Je-li předmětem smlouvy rovněž poskytování služby specifikované výše v článku II. pod písm. K, použijí se na tuto službu přednostně níže uvedená ustanovení a v rozsahu, v jakém to nevylučuje povaha této služby pak i zbylá ustanovení těchto VOP: 

Zhotovitel se považuje za zprostředkovatele a objednatel za původce odpadu, přičemž objednatel uzavřením smlouvy zmocňuje zhotovitele k poskytnutí předmětné služby dle článku II. pod písm. K; objednatel se zavazuje vystavit a předat zhotoviteli písemnou plnou moc v případech, kdy to bude zapotřebí pro splnění povinností zhotovitele dle smlouvy, a to v přiměřené lhůtě po výzvě zhotovitele.

Objednatel je jako původce odpadu vlastníkem odpadu a má všechny povinnosti původce odpadu až do okamžiku jeho předání do příslušného zařízení, a to i v případě, že za něj po dobu přepravy zajišťuje tyto povinnosti zhotovitel; přijetím odpadu se zhotovitel nestává vlastníkem odpadu.

Zhotovitel jako zprostředkovatel se zavazuje plnit smlouvu s odbornou péčí, v souladu s právními předpisy a dle případných pokynů objednatele, s výjimkou pokynu zřejmě nesprávného, či pokud je to nezbytné v zájmu objednatele a pokud nemůže zhotovitel včas obdržet jeho souhlas. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou pro řádné plnění smlouvy nevhodné či neúčelné, nebo odporují právním předpisům, upozorní na to objednatele; bude-li v tom případě objednatel na poskytnutí služby dle svého pokynu trvat, má zhotovitel právo požadovat udělení tohoto pokynu v písemné podobě, případně může zhotovitel od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel se jako zprostředkovatel neuvádí v průběžné evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi podle § 94 odst. 1 zákona, v ohlašovacím listu pro ohlášení přepravy nebezpečných odpadů podle § 78 zákona a v hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence podle § 95 odst. 4 zákona.

VLASTNICKÉ PRÁVO A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

Vlastnické právo k odpadu přechází na zhotovitele v okamžiku převzetí odpadu (naložení na dopravní prostředek a vzájemné potvrzení průvodních dokladů); to neplatí v případě poskytování služby specifikované výše v článku II. pod písm. K (viz ustanovení čl. VI, odst. 6 VOP).

Objednatel odpovídá za vlastnosti předávaného odpadu a za správné označení nebezpečných odpadů dle platné legislativy v době jeho předání. Zhotovitel má právo nepřevzít od objednatele neoznačené nebezpečné odpady. Pokud by nedodržením deklarovaných vlastností odpadu vznikly zhotoviteli zvýšené náklady, je objednatel povinen je uhradit.

Zhotovitel v žádném případě nenese negativní důsledky (včetně pravomocně uložených pokut objednateli, jiných sankcí či škod atp.) mající původ v porušení na straně objednatele. Objednatel je vůči zhotoviteli povinen k náhradě škody (včetně pravomocně uložených pokut zhotoviteli, jiných sankcí či škod atp.) vzniklé zhotoviteli z porušení smlouvy objednatelem či jinak z důvodu na straně objednatele.

Zaplacením smluvní pokuty sjednané ve smlouvě, resp. vyplývající z těchto VOP není dotčeno právo poškozené strany na náhradu škody, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Smluvní pokuta je splatná následující den po dni, ve kterém byl uplatněn nárok na její zaplacení. 

UKONČENÍ SMLOUVY

Smluvní vztah dle uzavřené smlouvy může být ukončen písemnou dohodou nebo písemnou výpovědí bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 3 (tři) kalendářní měsíce a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž došlo k doručení výpovědi druhé straně.

Zhotovitel je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět ve zkrácené výpovědní době v délce trvání 1 (jednoho) kalendářního měsíce v případě, kdy objednatele prokazatelně vyzval k obnovení jednání o podmínkách poskytování služeb dle smlouvy, včetně jednání o úpravě sjednaných cen za poskytované služby, avšak objednatel ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení takové výzvy zhotovitele obsahující jednotlivé návrhy na úpravy odmítl poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a/nebo byl nekontaktní a/nebo mezi stranami v uvedené lhůtě nedošlo k dohodě o upravených podmínkách poskytování služeb dle smlouvy. Běh výpovědní doby se řídí dle článku VIII., odst. 1 VOP. Ustanovení těchto VOP o možnosti jednostranné změny smlouvy či těchto VOP nejsou tímto ustanovením nijak dotčena.

Zhotovitel je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět ve zkrácené výpovědní době v délce trvání 1 (jednoho) kalendářního měsíce v případě, kdy objednatel je více než 30 (třicet) kalendářních dnů vůči zhotoviteli v prodlení s úhradou ceny sjednaných služeb, příslušenství, smluvních pokut či jiných svých peněžitých závazků vzniklých na základě smlouvy nebo některé jejich části. Běh výpovědní doby se řídí dle článku VIII., odst. 1 VOP.

Zhotovitel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel za trvání smlouvy neposkytuje zhotoviteli plnění (nepředává odpady) po dobu delší než 1 (jeden) rok; v takovém případě se objednatel zavazuje zhotoviteli nahradit veškeré náklady, které zhotovitel vynaložil na zajištění řádného plnění smlouvy (např. náklady na pořízení sběrných nádob na odpady pro účely plnění smlouvy apod.), a to do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotovitele.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně, přičemž jsou stanoveny do budoucna (ex nunc).

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Povinností každé ze smluvních stran je v případě jakékoliv změny identifikačních anebo jiných významných údajů o jejich činnosti vztahujících se k uzavřené smlouvě neodkladně informovat o takové skutečnosti druhou smluvní stranu. Strana, která porušila uvedenou povinnost, nese veškeré důsledky z toho vzniklé.

Veškerá písemná právní jednání, jejichž doručení straně je vyžadováno smlouvou, budou zasílána ve formě doporučeného dopisu na adresu bydliště či sídla příslušné strany uvedenou ve smlouvě, případně na jinou adresu, jež byla příslušné straně písemně oznámena a považují se za doručené 3. (třetího) dne po jejich uložení u příslušného poštovního úřadu, pokud nebude takovéto písemné podání převzato stranou, které je určeno, dříve, nebo budou předána osobně za současného potvrzení o jejich převzetí.

Emailová adresa objednatele slouží jako adresa pro doručování objednateli tam, kde s tím počítají ustanovení smlouvy, resp. těchto VOP. Emailovou formou na emailovou adresu objednatele budou doručovány též příslušné daňové či účetní doklady (nepožádá-li objednatel prokazatelně o jejich zasílání na jinou emailovou adresu určenou pro tyto účely), a dále oznámení o změně ceny využitelných odpadů objednateli dle článku IV., odst. 2, 3 nebo 4 VOP a/nebo oznámení o jednostranném zvýšení ceny a/nebo změněný text VOP či návrh změny VOP a další dokumenty, u nichž s tím počítají ustanovení těchto VOP či smlouvy. V pochybnostech o dni doručení daňového či účetního dokladu a/nebo jiných oznámení, návrhů (včetně textu nových VOP) či dokumentů doručovaných emailovou formou se za den doručení považuje pracovní den, který následuje po dni, kdy byl daný dokument zhotovitelem na emailovou adresu objednatele, popř. v případě daňového dokladu na jinou objednatelem zadanou emailovou adresu odeslán. Za potvrzení o doručení zprávy na emailovou adresu objednatele se považuje rovněž obdržené potvrzení o doručení e-mailové zprávy do schránky příjemce (při nastavení požadavku na oznámení o doručení). Doručování na emailovou adresu objednatele může být nahrazeno doručováním do datové schránky objednatele, má-li objednatel současně aktivován příjem poštovních datových zpráv; v takovém případě se datová zpráva považuje za doručenou objednateli vždy nejpozději uplynutím 11. (jedenáctého) kalendářního dne následujícího po dni, kdy byla datová zpráva zhotovitelem z datové schránky zhotovitele odeslána.

Nestanoví-li smlouva nebo VOP jinak, změny smlouvy mohou být prováděny pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Uvedeným ustanovením není dotčeno doručování emailovou formou dle předchozího odstavce. Objednatel je povinen informovat bezodkladně zhotovitele o případné změně jeho emailové adresy sloužící pro doručování a nese veškeré důsledky vzniklé z nedodržení této povinnosti.

Mění-li se však pouze obsah některé z příloh smlouvy, lze smlouvu změnit také nahrazením platné přílohy za přílohu nově zpracovanou. Nová příloha však bude obsahovat minimální náležitosti dodatku smlouvy, tzn. číslo smlouvy, stejné číslo přílohy jako příloha nahrazovaná, pořadové číslo znění přílohy, datum nabytí účinnosti, uvedení identifikačních údajů obou smluvních stran a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran (musí mít kompetenci k uzavření dodatku smlouvy). Každá smluvní strana obdrží jeden originální výtisk tzv. nové přílohy. Toto ujednání se nevztahuje na případy sjednaných možností jednostranné úpravy cen využitelných odpadů či cen jiných poskytovaných služeb ze strany zhotovitele či jiné jednostranné změny smlouvy nebo VOP ze strany zhotovitele.

Vztahy mezi zhotovitelem a objednatelem výslovně neupravené smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona. Případné spory mezi zhotovitelem a objednatelem vzniklé v souvislosti se smlouvou budou řešeny podle českého práva a rozhodovány soudem České republiky místně příslušným podle sídla zhotovitele.

Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se to ostatních ustanovení smlouvy, která zůstávají platná a účinná a vymahatelná. Strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné / neúčinné / nevymahatelné novým ustanovením platným / účinným / vymahatelným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného / neúčinného / nevymahatelného. Do této doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

Objednatel uzavřením smlouvy uděluje svůj výslovný souhlas s tím, aby zhotovitel dle vlastního uvážení identifikoval objednatele jako svého klienta v rámci referencí uvedených na webové prezentaci zhotovitele, případně v reklamních, marketingových či jiných materiálech zhotovitele, a to formou uvedení identifikačních údajů objednatele, popř. jeho obchodní značky nebo loga. Uvedený souhlas je platný rovněž po ukončení platnosti smlouvy.  Zhotovitel je rovněž oprávněn zveřejnit výše uvedenou informaci pro účely své případné účasti ve výběrových řízeních.

V případě pochybností, zda je určitá osoba oprávněná jednat za objednatele ve věci uzavírání smlouvy či objednávky či jinak v souvislosti se smlouvou, přihlédne se k okolnosti, zda zhotovitel mohl z okolností případu bez pochybností rozpoznat, že daná osoba není oprávněna za objednatele v uvedené věci jednat či že překračuje své zástupčí oprávnění; současně se přihlédne k okolnostem případné dřívější spolupráce smluvních stran a jejich zavedené obchodní praxi a obecným obchodním zvyklostem. Je-li zhotovitel v dobré víře, že osoba, s níž jedná ve smyslu tohoto ustanovení, je osobou k tomu pověřenou objednatelem či jinak za objednatele oprávněnou jednat a/nebo nemohl-li zhotovitel z okolností případu bez pochybností rozpoznat, že daná osoba není oprávněna za objednatele v uvedené věci jednat či že překračuje své zástupčí oprávnění, považuje se jednání takové osoby za jednání objednatele. Zhotovitel je oprávněn považovat jakoukoli osobu činící objednávku či jinak jednající za objednatele a jeho jménem za oprávněnou jednat jménem objednatele, ledaže objednatel sdělí do 24 (dvaceti čtyř) hodin od uvedeného jednání zhotoviteli, že daná osoba není oprávněna jednat jménem objednatele. Pokud však již vznikly zhotoviteli marně vynaložené náklady na provedení objednávky či jiné předmětné jednání, je objednatel povinen tyto náklady uhradit.

Veškeré informace, které smluvní strany získají v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy jsou důvěrné, považují se za součást obchodního tajemství smluvních stran a smluvní strany se o nich zavazují zachovávat mlčenlivost. Smluvní strany se zejména zavazují, že tyto informace neposkytnou / nezpřístupní třetí osobě či osobám, s výjimkou subjektů spolupracujících se zhotovitelem, ani je nepoužijí v rozporu s účelem jejich poskytnutí pro potřeby své, nebo třetích osob, a to i po ukončení smlouvy, s výjimkou případů, kdy povinnost zpřístupnit tyto informace vyplývá z obecně závazných právních předpisů.

VOP jsou uveřejněny na internetových stránkách www.smolo.cz. S přihlédnutím ke změně právních předpisů či vývoji judikatury soudů ČR či změně podmínek na trhu nakládání s odpady, případně k možným potřebám změn VOP vyvolaných změnami právního a podnikatelského prostředí, vývojem v oblasti technologií či prostředků komunikace, popř. obchodní politiky zhotovitele či z důvodu zkvalitnění poskytovaných služeb, je zhotovitel oprávněn obsah těchto VOP jednostranně změnit, a to zejména pokud jde o ustanovení VOP upravujících komunikaci mezi objednatelem a zhotovitelem, sjednávání, změny a ukončení smlouvy, včetně změny těchto VOP, platební podmínky a podmínky, za nichž zhotovitel poskytuje své služby, případně požadavky na kvalitu a jiné vlastnosti odpadu; z důvodů a v rozsahu uvedených výše se tak ze strany zhotovitele nejedná o překvapivou změnu VOP. Návrh každé změny VOP formou sdělení textu změněných VOP bude zhotovitelem objednateli zaslán na emailovou adresu objednatele nejméně 18 (osmnáct) kalendářních dnů před nabytím účinnosti změněných VOP a bude současně uveřejněn na internetových stránkách www.smolo.cz. Objednatel má právo změnu VOP odmítnout a z tohoto důvodu uzavřenou smlouvu písemně vypovědět, přičemž v takovém případě je objednatel povinen oznámení o výpovědi zhotoviteli doručit nejpozději do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne doručení textu změněných VOP. Výpovědní doba v tom případě činí 1 (jeden) kalendářní měsíc, přičemž běh výpovědní doby se řídí dle článku VIII., odst. 1 VOP; objednatel je kdykoliv v průběhu výpovědní doby oprávněn odvolat svou výpověď, přičemž odvoláním výpovědi objednatel potvrzuje, že s navrhovanou změnou těchto VOP souhlasí. Nevyužije-li objednatel toto právo, právo na vypovězení smlouvy ve smyslu tohoto odstavce zaniká a objednatel je novým zněním VOP bezvýhradně vázán.

Zhotovitel je dále oprávněn VOP jednostranně aktualizovat, pokud tím nedojde ke změně práv a povinností z již uzavřené smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem (například v souvislosti se zaváděním nově poskytovaných služeb) nebo jde-li o změny přímo vyvolané změnou právních předpisů či rozhodnutími veřejných orgánů. O takové aktualizaci VOP zhotovitel objednatele předem vhodným způsobem informuje, přičemž účinnost takové aktualizace VOP nastane uplynutím 7. (sedmého) kalendářního dne následujícího po zpřístupnění příslušné informace o aktualizaci VOP nebo k pozdějšímu datu, které zhotovitel uvede v oznámení; nové znění VOP bude dále uveřejněno na internetových stránkách www.smolo.cz; ustanovení předchozího odstavce VOP se v takovém případě nepoužije a objednateli tak ani nevznikne v uvedeném případě právo tuto smlouvu vypovědět.

Aniž by byla jakkoliv dotčena výše uvedená ustanovení o možnosti jednostranné změny či aktualizace VOP ze strany zhotovitele, má zhotovitel právo zaslat objednateli návrh změny VOP i v případech a rozsahu neuvedených výše, a to formou sdělení návrhu textu změněných VOP, který bude zhotovitelem objednateli zaslán na emailovou adresu objednatele nejméně 18 (osmnáct) kalendářních dnů před nabytím účinnosti návrhu změněných VOP a bude současně uveřejněn na internetových stránkách www.smolo.cz. Objednatel má v takovém případě právo změnu VOP odmítnout, aniž by však došlo k současnému zrušení závazku ze smlouvy výpovědí ve smyslu předchozích ustanovení, přičemž v takovém případě objednatel zašle oznámení o odmítnutí návrhu změny VOP zhotoviteli nejpozději do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne doručení návrhu textu změněných VOP. Odmítne-li objednatel ve lhůtě stanovené v předchozí větě návrh změny VOP dle tohoto ustanovení, řídí se vztah mezi objednatelem a zhotovitelem nadále dosavadním zněním VOP; v opačném případě právo na odmítnutí návrhu změny VOP ve smyslu tohoto odstavce zaniká a objednatel je novým zněním VOP bezvýhradně vázán.

Všeobecné obchodní podmínky zhotovitele ve svém aktuálním znění tvoří obsah smlouvy, resp. jsou její nedílnou součástí.