Nakládání s odpady

 

 

PRO FIRMY

Každá obec, firma, podnikatel, živnostník produkuje ze své činnosti různý charakter a množství odpadů. Naši poradci v odpadovém hospodářství vám díky svým zkušenostem a legislativní připravenosti mohou nabídnout službu na míru v různých odvětvích a rozsahu. Zajišťujeme také komplexní odpadové hospodářství, které zahrnuje optimalizaci technického, logistického, legislativního i personálního řešení, splňuje všechny zákonem dané povinnosti původce odpadu a zároveň vám přináší ekonomicky přínosná řešení.


 

Jsme specialisté na průmyslové odpady

Obsluhujeme klienty z oblasti zpracovatelského průmyslu (hutnického, automobilového, chemického, stavebního, potravinářského apod.), zdravotních a gastro zařízení, kde je kladen důraz na jejich sběr a hygienické předpisy, a v neposlední řadě také prodejní řetězce, zařízení státní správy, města, obce či administrativní komplexy, které produkují spíše odpady vhodné k separaci. Disponujeme různými druhy nádob a typy kontejnerů pro tuhé, sypké, velkoobjemové, tekuté a nebezpečné odpady.

Naše oprávnění k nakládání s odpady zahrnuje celou škálu odpadů všech skupin a kategorií:

 • komunální odpad z živnostenské činnosti
 • separovaný odpad
 • nebezpečné a průmyslové odpady, včetně tekutých
 • stavební odpad
 • velkoobjemový odpad
 • infekční a gastroodpad, na jejichž sběr je kladen důraz především po stránce hygienických předpisů
 

Odvoz odpadů

Disponujeme moderní svozovou technikou i pro přepravu dle ADR.

Odvoz odpadu provádíme dvěma způsoby:

 • formou trasy
  U odpadu komunálního charakteru (směsný komunální odpad, papír, plast, sklo) je, dle množství odpadu, nastaven pravidelný celoroční interval svozu, bez nutnosti telefonického kontaktu.
 • formou telefonické výzvy
  U průmyslových odpadů je odpad svážen na základě aktuální zákazníkovy potřeby, formou telefonické výzvy.

Nabízíme také přepravu materiálu.

Díky širokému spektru vozového parku jsme schopni obsluhovat následující shromažďovací nádoby a kontejnery:

 • nádoby o objemu 110-1100 l
 • eurokontejnery o objemu 2,5 m3 a 5 m3
 • velkoobjemové kontejnery typu ABROLL, MSTS, MULDA, případně jiného typu o objemu 3-30 m3
 • velkoobjemové klecové kontejnery typu ABROLL, příp. jiného typu
 • vertexy 1000 l, kanystry, kovové sudy do objemu 200 l, speciální boxy do objemu 500 l apod.
 

Separace odpadů

Pro separaci využitelných složek poskytujeme zákazníkům v rámci jejich areálu i vlastní personál.

Separaci lze rozdělit na dvě skupiny:

 • běžná separace
  Každý původce odpadu by měl hospodárně nakládat s běžnými využitelnými složkami odpadu, jako jsou papír, plast, sklo apod. Pro tyto účely poskytujeme širokou škálu separačních nádob.
 • separace průmyslových, využitelných složek odpadu
  V případě větších areálů, výrobního, logistického či jiného charakteru, vznikají mnohdy firmám i další využitelné odpady (kovy, tvrdé plasty, dřevo, oleje apod.), které díky jedno-druhového množství mohou mít pro zákazníka pozitivní ekonomický přínos.

Neváhejte kontaktovat naše zástupce, kteří odborně prověří vaše možnosti. V rámci svých služeb nabízíme také sběr elektroodpadu, který je zařazen mimo režim odpadů jako takzvaný odběr EEZ.

 

Optimalizace sběru

Zabýváme se výzkumem nových technologií pro zpracování a úpravu odpadů.

Role našich poradců v odpadovém hospodářství spočívá především v komplexním návrhu řešení odpadového hospodářství. Proto je pro nás každý zákazník individuální zadavatel, s nímž nadefinujeme potřeby a přichystáme ideální návrh řešení s přihlédnutím na všechny aspekty, mezi nimi například:

 • optimální vnitřní logistiku toku odpadů u klienta v rámci jeho výrobního programu,
 • vhodnou volbu nádob, kontejnerů a svozové techniky s ohledem na prostory a možnosti manipulace u zákazníka,
 • návrh případné separace odpadu s ohledem na další možnosti úpravy odpadu pro jejich efektivnější odstraňování
 • analýzu možností přeřazení odpadu na materiál či výrobek.

Výsledné nakládání s odpady vám tak přináší ekonomický efekt, ideálně navíc minimalizujete produkci odpadů.

 

Legislativní poradenství

Naše legislativního poradenství zahrnuje:

 • administrativní část
  vyplývající z předpisů v odpadovém hospodářství, do níž spadá například vedení průběžné evidence odpadů, elektronické roční hlášení o odpadech ve standardu ISPOP (integrovaného registru plnění ohlašovacích povinností), jeho zpracování a případně odeslání dle požadavků klienta, hodnocení kvality odpadů – zpracování písemných informací nebo základních popisů odpadů, zajištění analýz odpadů, nebo zajištění ročního hlášení o přenosech odpadů mimo provozovnu do Integrovaného registru znečišťování
 • poradenskou část
  která nabízí legislativní podporu formou konzultací či školení v oblasti nakládání s odpady.