Všeobecné obchodní podmínky SMOLO a.s.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „VOP“) upravují smluvní vztahy mezi obchodní společností SMOLO a.s., se sídlem nám. Svobody 527, 739 61 Třinec, IČ: 04086406, DIČ: CZ04086406, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka č. 10692 (dále jen „SMOLO“) a zadavateli při šíření reklamy na LED obrazovce (dále jen „reklama“). Reklamou pro účely těchto VOP rozumí jakékoliv sdělení jiné osoby než SMOLO, které je šířeno za úplatu nebo jinou protihodnotu, včetně sponzoringu, sponzorského vzkazu, statického nebo video spotu. Za reklamu se považují veškerá sdělení třetích osob uvedená v tomto odstavci, i když nejsou určena k podpoře prodeje produktů či služeb zadavatele (či jiné osoby) nebo nejsou činěna v souvislosti s podnikatelskou činností zadavatele či jiné osoby. Zadavatelem se rozumí objednatel, který objedná šíření reklamy. K šíření reklamy dochází na základě jednotlivých smluv o dílo nebo obdobné smlouvy/objednávky (dále společně jen „smlouva o dílo“). Tyto smluvní vztahy se dále vedle těchto VOP podmínek, a právě platného ceníku řídí Technickými podmínkami, které jsou součástí smlouvy o dílo. Odchylná ujednání ve smlouvě nebo objednávce mají přednost před ustanoveními těchto VOP. Nedílnou součástí těchto VOP je právě platný ceník a Technické podmínky. Postup změn ceníku je upraven v čl. IX těchto VOP.

II. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Zadavatel objednává šíření reklamy písemnou objednávkou (dopisem, faxem, e-mailovou korespondencí). Objednávka musí obsahovat všechny potřebné náležitosti, které jsou nutné pro řádné šíření reklamy, a to zejména: obchodní firmu zadavatele či jeho jméno a příjmení nebo název, sídlo, identifikační číslo/DIČ a obvykle i jméno pracovníka odpovědného za objednávku. Dále zde musí být uveden termín šíření, cena inzerce a eventuálně další údaje ohledně provedení a specifikace objednávky. Součástí objednávky je vedle VOP i media plán s uvedením časové specifikace kampaně. Zadavatel se zavazuje uhradit společnosti SMOLO cenu inzerce uvedenou v objednávce / smlouvě. SMOLO si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které nebudou odpovídat tomuto odstavci.
 2. K uzavření smlouvy dojde potvrzením objednávky, učiněné zadavatelem, ze strany SMOLO. SMOLO potvrdí objednávku ústně či písemně (dopisem, faxem, e-mailovou korespondencí apod.). V případě, že nedojde k potvrzení objednávky ze strany SMOLO ústně či písemně, považuje se za uzavření smlouvy uskutečnění šíření reklamy.

III. REKLAMA

 1. Za včasné dodání podkladů reklamy je zodpovědný zadavatel. V případě, kdy dodané podklady podle věty první nebudou splňovat požadavky stanovené či obvykle vyžadované společností SMOLO či budou jinak nevhodné pro šíření, bude o této skutečnosti SMOLO bez zbytečného odkladu informovat zadavatele. Zadavatel je v takovém případě povinen doručit společnosti SMOLO neprodleně vhodné náhradní podklady v požadovaném stavu. Zadavatel se výslovně zavazuje nepředávat k šíření reklamu na hazardní hry provozované bez základního povolení podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách či předpisů jej nahrazujících.
 2. SMOLO zaručuje kvalitu vysílání či zobrazení běžnou a obvyklou pro daný typ LED obrazovek, a to v rámci možností daných dodanými podklady.
 3. Zadavatel je plně odpovědný za obsah reklamy. Zadavatel se zavazuje, že reklama předaná společnosti SMOLO k šíření nebude v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, principy poctivého jednání a zásadami poctivého obchodního styku a že šířením reklamy nebudou neoprávněně zasažena práva a oprávněné zájmy třetích osob (zejména, nikoliv však jen, právo na ochranu osobnosti fyzických osob, právo na ochranu dobré pověsti právnických osob, autorská práva, práva související s právem autorským a práva k ochranné známce), a nebudou ani porušeny obecně závazné právní předpisy, zejména zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, a že všechny finanční nároky vyplývající z užití autorských děl, popřípadě podobizen fyzických osob užitých v rámci reklamy a z práv souvisejících s právem autorským byly ke dni předání podkladů reklamy zadavatelem uspokojeny. Zadavatel se zavazuje, že pokud společnosti SMOLO vznikne v důsledku šíření reklamy škoda nebo jiná újma, tuto škodu (újmu) v plné výši nahradí. Škodou se rozumí i náklady správního, soudního či rozhodčího řízení, včetně nákladů na právní zastoupení v těchto věcech.
 4. SMOLO dostane k volné dispozici všechny potřebné podklady pro šíření reklamy a není povinno tyto podklady uchovávat, případně zadavateli vracet. SMOLO není povinné provedenou reklamu archivovat.

IV.REALIZACE OBJEDNÁVKY

 1. SMOLO si vyhrazuje právo odmítnout šíření reklamy:
 • v případě, kdy zadaná reklama nebude odpovídat uzavřené smlouvě o dílo, rámcové smlouvě či jiné dohodě anebo těmto VOP či jiným podmínkám, jež se dle dohody stran použijí,
 • v případě, kdy budou porušeny etické zásady SMOLO, případně Kodex reklamy Rady pro reklamu,
 • z důvodu právně závadného obsahu reklamy, tzn., pokud obsah či šíření reklamy bude v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, zásadami poctivého obchodního styku a poctivého jednání nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy,
 • v případě, kdy SMOLO bude mít důvodné pochybnosti o tom, zda u reklamy není dán důvod pro její odmítnutí podle výše uvedených případů,
 • obsahující sdělení, reklamu či obchodní sdělení třetích osob, s výjimkou případu, kdy zadavatelem bude reklamní či mediální agentura a reklama bude obsahovat sdělení, reklamu či obchodní sdělení jejího zákazníka,
 • která bude zasahovat do práv a oprávněných zájmů SMOLO či bude poškozovat nebo by mohla poškodit dobré jméno společnosti SMOLO, jeho zaměstnanců, společníků anebo osob tvořících se společností SMOLO koncern,
 • v případě, kdy se bude jednat o reklamu konkurenta SMOLO,
 • v případě, kdy zadavatel odmítne podepsat zvláštní slib odškodnění, jehož podpis bude v odůvodněných případech společnosti SMOLO požadován,
 • v případě, kdy zadavatel bude v reklamě vázat poskytnutí dalších informací na zaslání PR SMS a/nebo volání na telefonní čísla se zvláštním tarifem, ledaže se bude jednat o běžné reklamní soutěže a akce a/nebo
 • anonymní reklamy týkající se voleb po dobu volební kampaně podle volebních zákonů nebo reklamy, která nesplňuje další požadavky volebních zákonů. V takovém případě SMOLO sdělí své rozhodnutí o odmítnutí reklamy zadavateli bez zbytečného odkladu. Zadavatel je pak povinen bez zbytečného odkladu dodat společnosti SMOLO bezvadné náhradní podklady. Při opakovaném odmítnutí reklamy jednoho zadavatele z důvodů uvedených v tomto odstavci má SMOLO právo od uzavřené smlouvy odstoupit.
 1. Pokud není výslovně dohodnut termín šíření reklamy, potom závisí její uveřejnění na možnostech společnosti SMOLO.

V. CENA DÍLA (REKLAMY), JEJÍ SPLATNOST A PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

 1. Výše ceny za dílo je určena uzavřenou smlouvou nebo objednávkou. Splatnost ceny za dílo je určena uzavřenou smlouvou nebo objednávkou. Není-li výslovně dohodnuta splatnost ceny díla, je cena splatná na bankovní účet společnosti SMOLO uvedený na faktuře do 14 dnů ode dne vystavení faktury (daňového dokladu). Společnost SMOLO odešle fakturu (daňový doklad) zadavateli na jeho poslední adresu, která je ji známa, event. na jeho adresu zapsanou v obchodním rejstříku či jiné obdobné evidenci. Společnost SMOLO je oprávněna vyžadovat plnou nebo částečnou platbu předem, přičemž do zaplacení této ceny není společnost SMOLO povinna plnit své povinnosti dle této smlouvy. Zadavatel bude hradit společně s reklamou také DPH v aktuální výši. Není-li výslovně uvedeno jinak, jsou ceny v cenících uvedeny bez DPH.
 2. Společně s fakturou zašle SMOLO zadavateli na jeho žádost (která musí být učiněna současně s objednávkou reklamy, jinak jí SMOLO není povinna vyhovět) také doklad o šíření reklamy – obvykle fotografii LED obrazovky se zobrazenou reklamou zadavatele. Pokud není možné tento doklad obstarat, obdrží zadavatel od SMOLO potvrzení o šíření reklamy.
 3. SMOLO má právo v případě prodlení v placení odmítnout realizaci dalších objednávek, včetně objednávek z rámcové smlouvy, nebo může jejich realizaci učinit závislou na přiměřených a včasných platbách předem.

VI. REKLAMACE

 1. Zadavatel má v případě zcela nebo částečně nesprávného zobrazení či odvysílání reklamy nárok na slevu z ceny nebo na šíření bezchybné náhradní reklamy, ale pouze v tom rozsahu, ve kterém byl poškozen účel reklamy. Toto právo je zadavatel povinen uplatnit u SMOLO písemně do 14dnů od data šíření reklamy, jinak zaniká. Právo volby mezi způsoby uvedenými ve větě první náleží společnosti SMOLO. Pokud SMOLO neuveřejní náhradní reklamu bez zbytečného odkladu, nebo pokud náhradní reklama opakovaně není bezchybná, pak má zadavatel právo na slevu z ceny. Při opakovaném šíření reklamy je zadavatel povinen zkontrolovat ihned po každém uveřejnění jejich správnost a úplnost. SMOLO neuzná nárok na uveřejnění náhradní reklamy v tom případě, jestliže se při opakování objevil tentýž nedostatek, aniž by byl tento nedostatek bezprostředně (nejpozději do 3 dnů) po předchozím uveřejnění oznámen písemně společnosti SMOLO.
 2. V případě, že se vyskytnou v důsledku vadných podkladů nedostatky při šíření reklamy, které nebyly zjevně rozeznatelné při přijetí objednávky, nemá zadavatel žádný nárok na slevu nebo šíření náhradní reklamy.
 3. SMOLO v žádném případě neodpovídá za škody, které nebyly společností SMOLO zaviněny úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, a za škody způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost, mimořádnými a nepředvídatelnými překážkami vzniklými nezávisle na jeho vůli anebo vyšší mocí (za vyšší moc se podle dohody stran vždy považuje např. stávka, výluka, válka a omezení plynoucí z válečného stavu, teroristické útoky, povstání, působení přírodních sil, požár apod.). SMOLO není povinna hradit škodu jiné osobě než zadavateli. Ostatní zde sjednaná omezení odpovědnosti tím nejsou dotčena.

VII. OBCHODNÍ SDĚLENÍ

 1. Uzavřením smlouvy o dílo každý zadavatel souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb. s tím, že mu budou společností SMOLO zasílána nevyžádaná obchodní sdělení na jeho adresu (včetně e-mailové) a bude kontaktován nevyžádaným direct mailem obsahujícím obchodní sdělení obsahujícího obchodní sdělení týkající se produktů, obchodu a služeb a v přiměřeném rozsahu případně i marketingových partnerů SMOLO. Tento souhlas může být zadavatelem kdykoliv bezplatně odvolán na adrese sídla SMOLO.

VIII. OSTATNÍ USTANOVENÍ

 1. Pokud by vznikly odůvodněné pochybnosti o platební schopnosti zadavatele či pokud by zadavatel byl v prodlení s úhradou jakékoliv splatné faktury (byť vystavené na základě jiné smlouvy) SMOLO, je SMOLO podle své volby oprávněno odstoupit od smlouvy, přerušit poskytování plnění anebo vázat poskytnutí dalších plnění (včetně plnění již objednaného) na platbu předem. SMOLO není povinno přerušení poskytování plnění zadavateli oznámit.
 2. Stornováním objednávky, které musí být v každém případě provedeno písemně, zůstávají nároky společnosti SMOLO na platbu ceny reklamy nedotčeny (tzn., SMOLO náleží v takovém případě odstupné ve výši 100 % ceny). Stejné platí pro případ, kdy SMOLO odmítne uveřejnit již potvrzenou objednávku z důvodu neuhrazení závazků zadavatele. V případě nedodání podkladu či pozdního dodání podkladu objednané inzerce (tj. později než 7 dnů před zahájením dojednaného vysílání spotu) si SMOLO vyhrazuje právo na storno poplatek ve výši 100 %.
 3. Ukončení smlouvy mezi společností SMOLO a zadavatelem musí být provedeno písemně.
 4. SMOLO těmito obchodními podmínkami výslovně vylučuje užití ustanovení § 1799, § 1800, § 1805 odst. 2, § 1913, § 1950, § 1952 odst. 2 a § 1995 odst. 2 občanského zákoníku.
 5. Pokud je smlouva uzavřena na dobu určitou či na jednorázové plnění, není možné ji ukončit jinak, než dohodou či ze zákonných důvodů. Pokud je smlouva uzavřena na dobu neurčitou, může ji kterákoliv ze stran ukončit výpovědí s výpovědní dobou 1 měsíce, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
 6. V případě, že nedojde ke smírnému vyřešení sporu, bude spor řešen podle českého práva s vyloučením norem kolizních a před obecnými soudy České republiky. Za předpokladu, že zadavatel je podnikatelem, si smluvní strany tímto v souladu s § 89a občanského soudního řádu sjednávají pro veškeré spory vyplývající z tohoto smluvního vztahu místní příslušnost dle obecného soudu společnosti SMOLO.

IX. ZMĚNA VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

SMOLO může tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně ceníků v přiměřeném rozsahu změnit a to zejména v případě:

 1. zavedení nových reklamních formátů či médií, podstatné změny v poskytovaných službách
 2. změny či zrušení právních předpisů, vydání nových právních předpisů či změny výkladu příslušných právních předpisů
 3. změn cen jednotlivých reklamních formátů,
 4. změn cenové úrovně na trhu,
 5. nepředvídatelných změn na trhu.

Změna bude oznámena zadavateli podle volby společnosti SMOLO buď odesláním příslušné informace a úplného znění změny podmínek ve vhodném formátu (např. pdf nebo html) na kontaktní e-mailovou adresu zadavatele či písemným oznámením. Takováto změna vstupuje mezi SMOLO a konkrétním zadavatelem v platnost uplynutím lhůty stanovené společností SMOLO, která činí zpravidla jeden měsíc; nejméně však činí tato lhůta 25 dní ode dne oznámení změny. V případě, že zadavatel nebude se změnou souhlasit, je oprávněn vypovědět příslušnou smlouvu ve lhůtě podle předchozí věty s výpovědní dobou 30 dnů. V případě, kdy zadavatel nevyužije svého práva na výpověď smlouvy, platí, že se změnou souhlasí.

SMOLO si však vyhrazuje právo přijmout takovou změnu VOP či ceníků, s níž nebude spojeno právo zadavatele na výpověď smlouvy za předpokladu, že takovouto změnou bude zadavatel vázán pouze v případě, kdy s ní bude souhlasit. Stejná pravidla platí pro změny příslušných technických podmínek (viz čl. I. odst. 1).

X. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO SMLOUVY UZAVÍRANÉ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM, ANEBO MIMO OBCHODNÍ PROSTORY SE SPOTŘEBITELI

 1. S ohledem na zákonná ustanovení sděluje SMOLO spotřebitelům, kteří s ní uzavřou smlouvu distančním způsobem, či mimo jeho obchodní prostory, následující údaje:
 1. při uzavírání smlouvy o uveřejnění reklamy je cena reklamy stanovena dle platné cenové nabídky a to s případnou slevou podle uzavřené smlouvy,
 2. s ohledem na charakter smlouvy nevznikají spotřebiteli žádné náklady na dodání služby,
 3. SMOLO si vyhrazuje právo požadovat platbu předem,
 4. ke sjednané ceně bude SMOLO účtovat pouze zákonnou daň z přidané hodnoty, jiné daně, poplatky ani náklady nebudou účtovány, ledaže by byly zavedeny po uzavření smlouvy a podle zákonných předpisů zatěžovaly poskytnutí příslušné služby,
 5. písemně uzavřená smlouva bude archivována u společnosti SMOLO a spotřebitel je oprávněn do ní kdykoliv nahlédnout na základě písemné žádosti a prokázání jeho totožnosti,
 6. k uzavření smlouvy nejsou nutné žádné technické kroky, vyjma kontaktu s příslušným pracovníkem inzertního oddělení společností SMOLO,
 7. zjišťování a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky je možné neomezeně až do uzavření smlouvy,
 8. smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce.
 1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření a to příslušným právním jednáním učiněným vůči společnosti SMOLO. SMOLO doporučuje v případě zájmu spotřebitele o odstoupení od smlouvy učinit toto právní jednání písemně vůči svému inzertnímu poradci či doručením písemného odstoupení na adresu sídla společnosti SMOLO. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle společnosti SMOLO oznámení, že od smlouvy odstupuje.
 1. Pokud spotřebitel v uzavřené smlouvě požadoval uveřejnění reklamy ve lhůtě kratší, než je lhůta pro odstoupení podle odst. 2 tohoto článku, a došlo k tomuto uveřejnění, nemá právo na odstoupení podle odst. 2 tohoto článku. Odstoupí-li podle odst. 2 spotřebitel od smlouvy, s jejímž plněním bylo započato na základě výslovné žádosti spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí společnosti SMOLO poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.
 1. V případě, že dojde mezi společností SMOLO a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát -oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

E-mail: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může v případě smluv uzavíraných on-line využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

XI. PLATNOST

V případě, že se kterékoliv ustanovení nebo ujednání smlouvy, objednávky nebo těchto VOP ukáže jako neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, zavazují se obě strany takové ujednání nahradit takovým platným, účinným nebo vykonatelným ujednáním, které se svým účelem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému či nevykonatelnému ustanovení objednávky, smlouvy či VOP.

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 19. 4. 2021