Moravskoslezský kraj: Revoluční technologie promění komunální odpad na nové suroviny

Horní Benešov, 9. května 2024


Unikátní  zpracovatelsko-výrobní závod Recypark může vzniknout na území Horního Benešova. Projekt přinese Moravskoslezskému kraji průlomové řešení v nakládání s komunálním odpadem. Zařízení vybavené světově ojedinělou technologií společnosti OMNI CT dokáže přeměnit ročně 72 tisíc tun dosud nevyužitého odpadu na nové suroviny žádané v chemickém a stavebním průmyslu.

“Vybudováním Recyparku významně přispějeme k rozvoji oběhového hospodářství a naplnění principů vyšší hierarchie nakládání s odpady. Zatímco dosud byl nevyužitelný odpad ukládán na skládky nebo energeticky využíván, nová technologie umožní jeho přeměnu na v průmyslu žádaný metanol," vysvětlil Petr Doležel, jednatel skládky ve společnosti SMOLO HB a projektový specialista s tím, že záměr iniciovaný skupinou SMOLO nyní vstupuje do fáze posouzení vlivů na životní prostředí (EIA).

„Aktivně reagujeme na nadcházející legislativu, která od roku 2030 značně omezí skládkování směsného komunálního odpadu v České republice. Jeho proměnou na metanol ušetříme primární zdroje, omezíme negativní dopady na životní prostředí a zároveň přineseme do oblasti Hornobenešovska 42 pracovních míst. Jedná se o ambiciózní projekt v řádu miliard korun, který přispěje k rozvoji regionu, jeho realizace se však neobejde bez pomoci financování z evropských fondů," doplnil Doležel.

Recypark vznikne na ploše 5,5 hektaru na území brownfieldu přiléhajícímu ke stávající skládce odpadů v Horním Benešově, mimo obytnou zástavbu města. Výrobní proces zahrnuje třídění, drcení nevyužitelných složek a jejich transformaci na syntézní plyn a následně na metanol jako hlavní surovinu. Tato technologie v souladu s nejnovějšími standardy BAT (Nejlepší dostupné techniky) povede ke snížení emisí skleníkových plynů o téměř 114 000 tun CO2 ekvivalentů za rok, což představuje zhruba 73% snížení emisí ve srovnání se stejným množství odpadu uloženého nyní na skládku a adekvátně vyrobeného množství metanolu z fosilních paliv.

Souběžně s procesem EIA nyní probíhá zpracování studie proveditelnosti. Zahájení stavby podle schválených plánů a za dodržení všech bezpečnostních a environmentálních požadavků je plánováno v roce 2027. Recypark by měl být uveden do provozu v roce 2030.

Skupina SMOLO bude jako zodpovědný investor o přípravě projektu průběžně informovat a komunikovat s dotčenými obcemi a aktéry v území i veřejností.

Více informací o záměru Recyparku naleznete na www.recypark.cz.