Plazmová technologie v Horním Benešově

Poskytli jsme rozhovor pro Hornobenešovský zpravodaj, ve kterém představujeme záměr výstavby plazmové technologie.

Právě Horní Benešov se má stát místem, kde by technologie 21. století měla stát.

V lednu proběhne první setkání s občany, kde bude mít veřejnost možnost seznámit se s principem a výhodami zplyňování komunálních odpadů. V osvětě budeme i nadále pokračovat, aby všichni dostali odpovědi na své otázky.

Celé znění článku nabízíme i zde.

 

Rozhovor s firmou SMOLO

Skupina SMOLO je zejména na Moravě velmi známým subjektem v odpadovém hospodářství. Patří pod ni několik firem, včetně těch, které odpady využívají jako zdroje surovin.

Skupina SMOLO je mimo jiné známá rozvíjením moderních způsobů využití odpadů. O tom, co skupina SMOLO dělá a kam se chce v rámci odpadů dále ubírat, jsme pohovořili s jednatelem společnosti SMOLO HB s.r.o. – Petrem Doleželem.

1) Pane jednateli, jak dlouho působí SMOLO na trhu v ČR, mám na mysli v sektoru odpadového hospodářství. A čemu všemu se v tomto směru věnujete?

Společnost SMOLO a.s., která je ryze tuzemskou firmou se sídlem v Třinci, byla založena roku 2015 a stala se mateřskou společností následujících firem: SMOLO HB s.r.o., SMOLO Services s.r.o., SMOLO Třinec s.r.o., SMOLO Recycling s.r.o. a SMOLO Hydraulics s.r.o.

Skupina SMOLO nabízí komplexní služby v celém procesu nakládání s průmyslovými, komunálními a stavebními odpady, letní a zimní údržbu pozemních komunikací, provádí demolice a zemní práce, provádí prodej, montáž a servis hydraulických nástaveb. Skupina se věnuje také výzkumu a vývoji v oblasti recyklace a využívání odpadů, spolupracuje s odbornými a neziskovými partnery ve snaze o co nejvyšší recyklaci, využití odpadů a energií z odpadů.

2) Region severní Moravy je specifický velkým podílem průmyslu. Ovlivňuje to nějak vaše zaměření, případně vaše plány do budoucna?

Skupina SMOLO vnímá svoji spoluzodpovědnost za rozvoj Moravskoslezského kraje, ve kterém žijí zaměstnanci, partneři a zákazníci fi rem skupiny SMOLO. Hledáme proto způsoby, jak zmírnit zátěž a vliv odpadů na životní prostředí v Moravskoslezském kraji, jak vracet co nejvíce využitelných odpadů, vedlejších produktů zpátky do výrobního procesu.

Jsme přesvědčeni, že pomocí inovací a investic do nejlepších dosažitelných technologií lze udržitelně a dlouhodobě využít průmyslový charakter našeho kraje, dovednosti a zkušenosti zdejších lidí.

3) Letos byl schválen balíček oběhového hospodářství. Víme tedy, že Evropská unie vytyčila poměrně jasnou cestu a vysoké recyklační cíle. Co to pro vás znamená? Co by podle vás mohlo skutečné finální recyklaci v EU i v ČR nejvíce pomoci?

Pro nás ve skupině SMOLO to znamená, že naše vize směrem k recyklaci průmyslových, stavebních a komunálních odpadů je správná. Budeme dále pokračovat ve zvolené cestě výzkumu, vývoje a v inovacích.

Jsme přesvědčeni, že kromě legislativní podpory recyklace je třeba ze strany státu přijmout podporu recyklovaných výrobků, surovin a materiálů snížením sazby daně z přidané hodnoty, snížením zdanění práce zaměstnanců recyklačních firem, preferencí recyklovaných výrobků, surovin a materiálů ve veřejných zakázkách. Tato podpora recyklace je dle našeho názoru také v souladu s doporučeními České asociace odpadového hospodářství.

4) Slyšel jsem, že uvažujete o projektu zplyňování komunálních odpadů. Proč byste volili právě tuto technologii? Co by podle vás mohlo, oproti jiným možným řešením, být její výhodou?

SMOLO a.s. hledá inovativní řešení i pro směsné komunální odpady, které odpovídá nejlepším dostupným technikám BAT a bude dlouhodobě perspektivní v průběhu 21. století.

Projekt zplyňování komunálního odpadu, na který se konkrétně ptáte, vychází z předpokládané implementace technologie plazmového zplyňování kanadské společnosti AlterNRG, která umožňuje transformaci různorodého směsného komunálního a podobného odpadu s velmi složitou strukturou organických a anorganických složek na dále využitelné suroviny s minimálním dopadem na životní prostředí.

Nositelem licenčních práv pro uplatnění této technologie na území České republiky je firma PGP Terminal, a.s., se kterou na bázi smluvního vztahu hodlá SMOLO a.s. realizovat záměr využití směsného komunálního a podobného odpadu v Moravskoslezském kraji, který by nahradil v dohledné době legislativně limitované skládkování směsného komunálního odpadu.

5) Jaké výstupy by z této technologie vznikaly, případně v jakém množství? A máte již představu o tom, jak by se tyto výstupy daly finálně využít?

Výstupem z plazmové technologie jsou tyto dále využitelné produkty: syntézní plyn složený z jednoduchých molekul tzv. syngas, zeskelněný nevyluhovatelný produkt složený z anorganických prvků tzv. vitrifi kát a sloučenina kovů. Syngas je možno použít k výrobě elektrické energie, tepla anebo k výrobě dále využitelných chemických látek jako je ethanol, aceton, isopropanol a dalších látek. Vitrifi kát je možno použít ve výrobě sofi stikovaných betonových výrobků anebo k výrobě minerální zateplovací izolace. Sloučenina kovů ve formě slitiny je dále využitelná v metalurgickém průmyslu. Technologie plazmového zplyňování AlterNRG nabízí řešení s kapacitou od 15.000 tun vstupního odpadu ročně až 365.000 tun vstupního odpadu ročně a jejich různé kombinace, což umožňuje vybrat optimální řešení pro města, obce a další původce odpadu z Moravskoslezského kraje a přilehlých regionů.

Text převzat z Hornobenešovského zpravodaje 1-2019

http://www.hbenesov.cz/assets/File.ashx?id_org=4235&id_dokumenty=9916